حلال های شیمیایی

 

 

                                   متیل اتیل کتون mek
  مونو پروپیلن گلایکول  mpg
  استون Acetone
  بوتیل گلایکول Butyl Glycole
  دی متیل فرمالدهید DMF
  تترا هیدرو فروان THF
  ایزو پروپیل الکل Iso Propyl Alchol
  سیکلو هگزانون  
  متوکسی پروپانول