حلال های شیمیایی

 

 

                                   متیل اتیل کتون mek
  مونو پروپیلن گلایکول  mpg
  استون Acetone
  بوتیل گلایکول Butyl Glycole
  متیل استات Methyl Acetate
  اتیل استات Ethyl Acetate
  بوتیل استات Butyl Acetate
  ایزو پروپیل الکل Iso Propyl Alchol
  سیکلو هگزانون  
  متوکسی پروپانول