خدمات شرکت

واردات مواد شیمیائی و مواد اولیه صنایع و کارخانجات

صادرات مواد شیمیائی و پتروشیمی

حمل و نقل و ارسال مواد شیمیائی و پتروشیمی به سراسر کشور

انبارداری مواد شیمیائی و پتروشیمی

بسته بندی انواع مواد شیمیائی و پتروشیمی

تامین مواد اولیه کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک