خدمات شرکت

تامین مواد شیمیائی و مواد اولیه صنایع و کارخانجات

ارسال مواد شیمیائی به سراسر کشور

انبارداری مواد شیمیائی و پتروشیمی

بسته بندی انواع مواد شیمیائی و پتروشیمی

عرضه انواع  مواد اولیه کارخانجات و صنایع بزرگ و کوچک